تبلیغات و بازریابی

محتوا جذابیت وب سایت شماست و احتمالاً مهمترین ابزار برای کمک به دستیابی به اهداف بازاریابی شرکت شما است. اینكه بخواهید طراحی مجدد كامل وب سایت را انجام دهید یا فقط می خواهید در سایت فعلی خود پیشرفت هایی ایجاد كنید ، داشتن استراتژی محتوا بسیار مهم است. یک استراتژی برنامه های شما را برای ایجاد محتوا ، به صورتی که در چه مکانی و چه زمانی ایجاد شود راهنمایی می کند. محتوا دلیلی است که مردم از وب سایت شما بازدید می کنند و هرگونه طراحی مجدد باید با یک رویکرد اول محتوا انجام شود. حتی اگر محتوای مورد نظر کامل و جامع باشد ، زمان زیادی برای افزایش تعداد دفعات بازدید مورد نیاز است، بنابراین اگر مدتی در وب سایت خود لمس نکرده اید ، احتمالاً به دلیل تازه درج کردن محتوا است.